Operation HTTP-Request Beschreibung
Virtuelle Accounts auslesen
GET /v1/customers/{customerNumber}/virtualaccounts
Virtuelle Accounts auslesen
Virtuellen Account erstellen
POST /v1/customers/{customerNumber}/virtualaccounts
Virtuellen Account erstellen
Virtuellen Accounts löschen
DELETE /v1/customers/{customerNumber}/virtualaccounts/{accountIdentifier}
Virtuellen Accounts löschen